Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i prowadzący Rodzinny Dom Dziecka są w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej wspierani są przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na ich wniosek. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo do korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonujący zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej pracują od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej oraz na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z sądem, placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, żłobkami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, kuratorami i innymi instytucjami współpracującymi z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji na czas pobytu dziecka w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej. Pracownicy wspierający rodziny zastępcze organizują posiedzenia w spawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej w celu:

 • ustalenia aktualnej sytuacji dziecka
 • analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną
 • modyfikowania plany pomocy dziecku
 • monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie
 • oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb
 • oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W posiedzeniach biorą udział rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracujący z opiekunem zastępczym, rodzice dziecka, przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej wspierający rodziców w zakresie przejęcia opieki nad dzieckiem, przedstawiciel szkoły, przedszkola, żłobka oraz inne osoby ważne dla dziecka.

Specjaliści

Dla rodzin zastępczych wsparciem i doradztwem służą psycholodzy zatrudnieni przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Praca psychologów jest prowadzona w formie indywidualnego wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych i ich biologicznych dzieci. Psycholog prowadzi również spotkania grupy wsparcia, które  stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. W ramach grup wsparcia psycholog prowadzi również indywidualne konsultacje z opiekunami zastępczymi. Do dyspozycji rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka pozostaje również prawnik zatrudniony w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej. Po ustaleniu spotkania opiekunowie zastępczy mają możliwość konsultacji prawnej.

Wspieranie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

Wsparcie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem przez nich pełnoletniości. Koordynator/pracownik socjalny na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka pozostającego w pieczy zastępczej przygotowuje go do procesu usamodzielnia omawiając poszczególne jego etapy. Co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności koordynator pomaga mu wskazać opiekuna procesu usamodzielnienia. Wybór jest zatwierdzany przez właściwego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek przy udziale opiekuna usamodzielnienia oraz przy wsparciu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej opracowuje Indywidualny Program Usamodzielnia, który także jest zatwierdzany przez właściwego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rodziny zastępcze, prowadzący Rodzinne Domy Dziecka oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej pochodzący z terenu Powiatu Suskiego mają zapewnioną także pomoc prawną w siedzibie Zespołu Interwencji Kryzysowej. Spotkania ustalane są indywidualnie po uprzednim ustaleniu terminu.

  opublikowano: 2023-09-18


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01