Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa

 • Karta Parkingowa to dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na “kopertach” oraz pozwalający niepełnosprawnemu kierującemu pojazdem samochodowym lub kierowcy przewożącemu osoby o obniżonej sprawności ruchowej na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju.
 • Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. to utraciła ona swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.
 • Kartę parkingową mogą otrzymać jedynie osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R 10-N, 07-S.
 • Kartę parkingową otrzymają również osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 • Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.
 • Od dnia 3 czerwca 2015 r. osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18 r. życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy załączyć:

 • jedną fotografię o wymiarach 35×45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21 zł;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli
 • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności (do wglądu)

Opłatę za kartę parkingową w wysokości 21 zł należy dokonać przelewem na konto:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej: 

52 8128 0005 0065 7217 2000 0030

wraz z dopiskiem OPŁATA ZA KARTĘ PARKINGOWĄ oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą będzie wydana karta.
 
O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Przewodniczący zespołu informuje w terminie 30 dni o terminie odbioru karty parkingowej.

Uwaga: Wniosek dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania i podpisywany jest przez wnioskodawcę.

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01