Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWsparcie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny

flagagodło

 

2023

Powiat Suski przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.
Celem Programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.
Na podstawie umowy nr 17/RPZ/FP/2023 zawartej w dniu 20.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Suskim, Powiatowi Suskiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 87 800 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego Powiatu Suskiego polegającego na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 6 rodzinom zastępczym zawodowym, 1  rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 2 prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Powiat suski otrzymał w 2023 roku wg umowy  nr WP-III.9421.1.59.2023 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 312 463,20 zł.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej polegającego na zagwarantowaniu właściwej opieki mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej w Łętowni i Makowie Podhalańskim.
Celem dotacji jest wsparcie jednostki  samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej.
Całość realizacji zadania wynosi 390 579,00 zł.  
Data podpisania umowy: 03.11.2023 r.

Powiat suski otrzymał w 2023 roku wg umowy  nr WP-III.9421.23.18.2023 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 663 750 zł.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych.
Celem dotacji jest wsparcie jednostki  samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej.
Całość realizacji zadania wynosi 663 750,00 zł.  
Data podpisania umowy: 18.09.2023 r.

2021

Powiat suski otrzymał w 2021 roku wg umowy  nr WP-III.9421.22.15.2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 68 641 zł.
Dotacja była przeznaczona na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym w domach prowadzonych na zlecenie powiatu.
Celem dotacji było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Powiat Suski w 2021 roku przeznaczy kwotę 17 160,25 zł. Całość realizacji zadania wynosi 85 801,25 zł.  

2018-2020

Powiat suski otrzymał w 2018 roku wg umowy nr WP-III.9421.31.14.2018 aneksowanej Aneksem nr 1/2018 zawartej  pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości: 59 319,40 zł, w tym:

 • 14 999,40 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie,
 • 33 600,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 • 10 720 zł  dla Domu Pomocy Społeczne w Łętowni.”

Dotacja  była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej. Celem dotacji było podniesienie i utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Powiat suski przeznaczył kwotę 14 829,85 zł. Całość realizacji zadania wyniosła 74 149,25 zł


Powiat suski otrzymał w 2019 roku wg umowy nr WP-III.9421.19.5.2019 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a  Powiatem Suskim  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 144 560,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 0/100) w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1. - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym dla:

 • Domu Pomocy Społecznej, 34-242 Łętownia 353 - 30 560,00 zł,
 • Domu Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański - 64 000,00 zł,
 • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, Rynek 45, 34-240 Jordanów - 50 000,00 zł.

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na:

 • remoncie łazienki ogólnodostępnej wielofunkcyjnej w Domu Pomocy Społecznej, 34-242 Łętownia 353,
 • remoncie, tj. wymianie pieca węglowego na gazowy w Domu Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański,
 • remoncie, tj. wymianie kanalizacji (poziom -1) oraz remoncie parkietu i posadzki w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, Rynek 45, 34-240 Jordanów.

Celem dotacji było utrzymanie standardu w domu pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. 
Powiat suski  przeznaczył  kwotę 46 547,90 zł.  


Powiat suski otrzymał w 2019 roku wg umowy nr WP-III.9421.14.5.2019 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem Suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 70 000,00 zł  w ramach działu 852 rozdziału 85203 § 2110 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi), w tym:

 • na remont: 35 000,00 zł,
 • na wyposażenie ośrodka: 35 000,00 zł.

Dotacja była przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na remoncie i wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie, ul. Banacha 1.
Celem dotacji był rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie standardu usług określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 


Powiat suski otrzymał w 2020 roku wg umowy  nr WP-III.9421.26.17.2020 zawartej pomiędzySkarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 75 000 zł.
Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Celem dotacji było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.  Powiat Suski w 2020 roku przeznaczył kwotę  31264,09 zł. Całość realizacji zadania wyniosła 106264,09zł.  


Powiat suski otrzymał w 2020 roku wg umowy  nr WP-III.9421.36.17.2020 zawartej  pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim, a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 100 959,00 zł.
Dotacja przeznaczona była na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.
Celem dotacji było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. 
Powiat suski w 2020 roku przeznaczył kwotę  74241,79zł. Całość realizacji zadania wyniosła 175200,79zł.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w latach 2016 – 2019 realizował „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ” finansowany ze środków finansowych w formie dotacji celowej z rezerwy Budżetu Państwa na realizację zadania w ramach działu 855 rozdziału 85508, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: nr 13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej). Całkowita wartość dofinansowania wynosiła 212 322 zł, z czego w poszczególnych latach:

 • w roku 2016 – 31 635 zł
 • w roku 2017 – 53 676 zł 
 • w roku 2018 – 46 510 zł
 • w roku 2019 – 80 501 zł. 

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, polegającej na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach w/w programu. 

Celem przyznania dotacji było wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu pieczy zastępczej, w tym zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zadanie realizowane było w każdym roku przez okres 12 miesięcy. 

Założeniem realizowanego programu było podejmowanie odpowiednich działań, które służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów RPZ w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01