Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOrganizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - rola i zadania. 

W Powiecie Suskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na mocy Zarządzenia Starosty Suskiego z dnia 18.10.2011 roku nr 64/2011. 

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Suchej Beskidzkiej dokłada wszelkich starań, by zarówno rodziny zastępcze jak i umieszczone w nich dzieci miały należne im wsparcie i pomoc w różnym zakresie. PCPR podejmuje następujące działania w tym zakresie:

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 4. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym o osobą prowadzącym rodzinne domy dziecka.
 5. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń, oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 6. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
 7. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
 8. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi.
 10. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 11. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinna pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 12. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 13. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
 14. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiza, o której mowa w art.44 ust. 7 dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 15. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
 16. zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.
 17. Przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.
 18. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 19. Organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 20. Wprowadzanie danych do rejestru, o którym mowa w art.38d ust.1, ich aktualizacja i usuwanie. 

Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza spokrewniona - tworzą ją małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

 • Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.
 • Maksymalna liczba dzieci: brak ograniczeń.
 • Podstawa utworzenie rodziny zastępczej spokrewnionej – postanowienie sądu rodzinnego ze wskazaniem rodziny zastępczej.

b) rodzina zastępcza niezawodowa - tworzą ją małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, mogą to być zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem (ciocia, wujek, kuzynostwo) jak i obce (brak linii pokrewieństwa z dzieckiem).

 • Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.
 • Maksymalna liczba dzieci: 3 lub więcej, jeżeli dotyczy liczniejszego rodzeństwa
 • Podstawa umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej:
  - spokrewnionej z dzieckiem – postanowienie sądu rodzinnego ze wskazaniem rodziny zastępczej,
  - niespokrewnionej z dzieckiem - postanowienie sądu rodzinnego lub umowa powierzenia (preadopcja).
 • Obowiązkowe szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

c) rodzina zastępcza zawodowa - Rodzinę zastępczą zawodową tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Rodzaje rodzin zawodowych:

a. Rodzina zastępcza zawodowa
b. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
c. Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna

 • Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.
 • Maksymalna liczba dzieci:  3 lub więcej, jeżeli dotyczy liczniejszego rodzeństwa.
 • Podstawa utworzenia rodziny zastępczej zawodowej to umowa cywilnoprawna zawarta ze Starostą Powiatu Suskiego, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz limitem utworzenia rodzin zawodowych określonych w 3-letnim Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 • Obowiązkowe szkolenie dedykowane kandydatom do pełnienia ww. form zawodowej pieczy zastępczej.
 • Podstawa umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej postanowienie sądu rodzinnego, w przypadku pogotowia rodzinnego możliwe jest także umieszczenie dziecka doprowadzonego przez Policję, Straż Graniczną lub na wniosek dziecka, rodziców lub osoby innej oraz w myśl. art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d) rodzinny dom dziecka - tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

 • Wiek podopiecznych – od urodzenia do pełnoletności.
 • Maksymalna liczba dzieci: maksymalnie 8 dzieci
 • Podstawa utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka to umowa cywilnoprawna zawarta ze Starostą Powiatu Suskiego. Obowiązkowe jest szkolenie dedykowane kandydatom do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka. Podstawa umieszczenia dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka to postanowienie sądu rodzinnego.

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Na terenie powiatu suskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego - Dom Dziecka im. bł. C.Faron w Łętowni.

Placówka opiekuńczo.-wychowawcza typu rodzinnego jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP na podstawie umowy z powiatem Suskim i realizuje zadania dotyczące całodobowej opieki i wychowania nad dziećmi pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzin naturalnych. 

Organem prowadzonym jest Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie ul. Kordylewskiego 12.  Budynek jest własnością Zgromadzenia.  Placówka rozpoczęła swoja działalność 15 stycznia 2010 roku i od początku jej dyrektorem była Siostra Katarzyna Drozdowska. Od 15.08.2023 roku funkcje tę przejęła Siostra Wiesława Staszczyk.

W placówce opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego może być umieszczonych maksymalnie 8 dzieci pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzin naturalnych. W uzasadnionych przypadkach placówka może przyjąć 10 dzieci za zgodą Wojewody.

  opublikowano: 2023-09-18


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01