Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychLikwidacja barier architektonicznych

Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80 % kosztów nie więcej niż do wysokości dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie jeżeli:

 • rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące trudności w poruszaniu się,
 • udokumentują stałe zameldowanie w lokalu, w którym zamieszkują, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę właściciela budynku mieszkalnego,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Przy pomocy środków tego programu osoba niepełnosprawna może dostosować swoje mieszkanie tak aby mogła jak najlepiej funkcjonować w nim mimo swojej niepełnosprawności. Może np. dostosować łazienkę, zlikwidować progi, zamontować poręcze itd.

Szczegółowy wykaz prac i urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Sucha Beskidzka.

 Zobacz Katalog urzadzeń, materiałów budowlanych i usług objętych dofinansowaniem

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01