Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Zakres działania

INTERWENCJA KRYZYSOWA (W TERENIE)

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań, podejmowanych na rzecz osób i rodzin, będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie  przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.                                                                       

MEDIACJA RODZINNA

Mediacja rodzinna jest to proces rozwiązywania konfliktu, w którym  niezależny  i bezstronny profesjonalista za zgodą stron, przy zachowaniu poufności, pomaga im samodzielnie poradzić sobie z problemem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne,opracować propozycje rozwiązań i jeśli taka jest ich wola, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Mediacja rodzinna nie jest ani nie zastępuje poradnictwa prawnego, rodzinnego czy psychoterapii, pomaga jednak w uzgodnieniach, dzięki którym strony dojść mogą do rozwiązania spornych kwestii. Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązywania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.

W jakich sytuacjach mediacja rodzinna może być prowadzona?
Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem oraz tymi, którzy pozostawali lub pozostają w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo / np. rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze/, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć.

Mediację rodzinną warto stosować w następujących sprawach:

1.    Sprawy rozwodowe:
       •    sposób rozstania
       •    władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka
       •    kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim
       •    sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
       •    wysokość alimentów
2.    Sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie orzekane przez sądy rodzinne:
       •    sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
3.    Inne sprawy rodzinne:
       •    konflikty małżeńskie / o ile nie są wskazania do terapii /
       •    konflikty między rodzicami i dziećmi
       •    pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny, chorymi, niepełnosprawnymi,
                   w podeszłym wieku
       •    konflikty w rodzinach zastępczych

Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne: mediator - mgr Katarzyna Mirocha


ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

•  GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOC

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy ma na celu : 
-  przywrócenie poczucia bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą
-  oswobodzenie poczucia winy
-  przywrócenie wiary w siebie
-  odreagowanie emocji
-  wzmocnienie więzi społecznych
-  nawiązywanie kontaktów z osobami o podobnych problemach życiowych
-  radzenie sobie z lękiem przed agresorem
-  poszerzenie wiedzy o procedurach prawnych

•  GRUPA MOTYWACYJNO- AKTYWIZUJĄCA DLA KOBIET  

Zapraszamy kobiety, które szukają inspiracji, siły i wsparcia w pokonywaniu trudności i kryzysów życiowych do udziału  w  grupie  motywacyjno – aktywizującej. Spotkania w ramach grupy umożliwiają otrzymanie wsparcia  jak również są okazją do udzielenia wsparcia innym. Wspierająca atmosfera kobiecej grupy, stwarza bezpieczną przestrzeń do przyglądania się sobie i zdobywania nowych umiejętności. W każdym wieku możemy szukać siebie, swoich wartości, mądrości i odwagi do życia w zgodzie z tym co uznajemy za najważniejsze.

Do grupy zapraszamy kobiety, które:

–  chcą wzmocnić swoją pewność siebie i samoocenę
–  planują zmiany w swoim życiu i mają na nie własny pomysł
–  szukają własnych rozwiązań na kobiece dylematy
–  chcą nabywać umiejętności wyrażania samej siebie

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Mirocha, mgr Beata Pochłopień

• PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
 
Informujemy, że od 2017 roku będzie realizowany Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele programu:

Cel główny: Podstawowym celem realizacji programu jest zatrzymanie stosowania przemocy u uczestników programu, a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników oraz uznanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Cele szczegółowe:  to edukacja dotycząca zjawiska przemocy, jego form i dynamiki, a także ukazanie negatywnych norm i wzorców kulturowych wspierających postawę dominacji i kontroli nad ofiarą. Analizie podlega także rola stereotypów na temat ról “męskich” i “kobiecych”. Pokazywany jest system mechanizmów  obronnych, którymi posługuje się sprawca aby nie przyjąć odpowiedzialności za swoje czyny. Ważnym elementem programu jest również ukazanie zjawiska przemocy jako procesu o pewnej cykliczności i fazach, gdyż sprawcy przeważnie traktują przemoc jako odosobnione akty agresji nie zauważają jej ciągłości i zależności pomiędzy nimi. Uczestnicy mają za zadanie rozpoznanie u siebie ciągłości i cykliczności własnych zachowań przemocowych oraz dokonania analizy własnych doświadczeń. Analiza ta ma umożliwić im wypracowanie umiejętności rozpoznawania u siebie sygnałów ostrzegawczych  i konstruktywne radzenie sobie z nimi. Zajęcia te mają za zadanie wypracowanie umiejętności dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym nawiązania “zdrowego” kontaktu z drugim człowiekiem, wypowiadania własnych opinii i przyjmowania opinii innych osób, rozwijania umiejętności słuchania  ze zrozumieniem, uczenia się udzielania i przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji, rozwiązywania konfliktów,radzenia sobie ze stresem,złością i gniewem w sposób konstruktywny. Uczestnicy uczą się podejmowania mediacji i negocjacji w sytuacjach trudnych, kształtowania postawy adaptacji i tolerancjioraz zachowań asertywnych.    

Realizacja programów oddziaływań  korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie będzie prowadzona  z uwzględnieniem specyfiki różnych grup sprawców przemocy, wyodrębnionych ze względu na sposób kwalifikowania ich do programu.

Dotyczy to w szczególności:

a)  osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
b)  osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie,
c)  innych, w których uczestnictwo osoby stosującej przemoc, wynika z jej osobistej decyzji podejmowanej w związku z jej kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Osoba prowadząca i do kontaktu w sprawie Programu k – e  -  mgr Katarzyna Mirocha


ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE

• POMOC PEDAGOGICZNO - SOCJOTERAPEUTYCZNA

Pomoc pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz rodziców przeżywających różnorodne kryzysy życiowe.

Socjoterapię zalicza się do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na zmniejszenie lub eliminowanie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci  i młodzieży. Socjoterapia jest formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną do dzieci i młodzieży borykającymi się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowaniu, nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmiałością. Forma ta przyjmuje postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych.

Kryterium doboru dziecka do grupy socjoterapeutycznej jest wstępna diagnoza dziecka przeprowadzona przez tut. pracowników. Niezbędna do diagnozy dziecka jest dokumentacja  ze wskazaniami do socjoterapii, bądź informacja o potrzebie realizacji tego typu oddziaływań ze strony innych specjalistów.

Informujemy, że zajęcia grupowe – socjoterapeutyczne  prowadzone są z częstotliwością co  2 tygodnie.

Miejscem spotkań grupy terapeutycznej jest  PCPR / Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej  (budynek Powiatowego Urzędu Pracy).  

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć socjoterapeutycznych pod nr tel. 33 874 21 01.

Osoby do kontaktu  w sprawie zajęć:  mgr Agnieszka Janikowska; mgr Bogumiła Lipka – Bałazy.

• POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pomoc i poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych – osób, przeżywających kryzysy rozwojowe, posiadających trudności wychowawcze lub zmagających się z nagromadzonymi wydarzeniami życiowymi. Konsultacje odbywają się w formie kilku spotkań, podczas których identyfikowany jest problem i poszukiwane są sposoby jego rozwiązania.

Psycholog:  mgr Beata Pochłopień


HOSTEL DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

W przypadkach szczególnie drastycznych, konieczne jest zapewnienie kobietom i dzieciom czasowego schronienia. Dlatego też, w naszej placówce działa hostel, w którym schronie znajdują kobiety, matki z dziećmi,kobiety w ciąży, które są ofiarami przemocy domowej,  jak również ofiary przemocy psychicznej  i emocjonalnej występującej w rodzinie.

PSYCHOEDUKACJA W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 

DZIAŁANIA MOTYWACYJNO- EDUKACYJNE W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWM

Oferujemy osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom następujące rodzaje pomocy i  wsparcia:

  • krótkie interwencje motywujące / krótkie formy kontaktu: od 1 do 4 wizyt opartych na dialogu motywującym
  • działania motywacyjno- edukacyjne  dla osób z problemem alkoholowym /10 spotkań indywidualnych/;

Cele spotkań :

  • praca w obszarze wzmacniania motywacji do zmiany (ograniczenia/ zaprzestania spożywania alkoholu)
  • przekazanie podstawowych informacji na temat:  picia szkodliwego, ryzykownego, uzależnienia od alkoholu
  • ukazanie związku między używaniem alkoholu, a negatywnymi następstwami /zdrowotnymi, rodzinnymi, zawodowymi, prawnymi, materialnymi itp.
  • nauka asertywnych zachowań
  • przekazanie informacji o procedurach, rodzajach leczenia odwykowego oraz udostępnianie baz adresowych specjalistycznych placówek odwykowych
  • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z problemem alkoholowym

    Osoba prowadząca:  mgr Gabriela Janik© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl