Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

RODO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUCHEJ BESKIDZKIEJ - RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego ogólnym rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1),informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej z siedzibą  przy ul. Kościelnej 5b, tel. 33 874 40 31, e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych - kontakt elektroniczny pod adresem e-mail:mradwan.pcpr@onet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochrony danych umożliwienia wykonywanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej , czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:

 • Na podstawie art. 24 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Suchej Beskidzkiej;
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769   z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.,poz.998 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz.1390 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 882 z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn zm);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1930 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1851); oraz w innych ustawach, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacjach.

Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże Administrator może przekazać je zgodnie z obowiązującym prawem podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, ale tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem opartym o stosowną podstawę prawną.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiada Pan/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo dosprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.


Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a przypadku, gdy podanie danych jest dobrowolne podmiot danych zostanie o tym poinformowany, celem wyrażenia zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 © PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl