Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychProgram resortowy Ministra Rodziny i Polityki społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż planowane jest złożenie wniosku na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w roku 2024.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:
    1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
    2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
    3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
    4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących     kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością,

Usługi asystenci osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.  


Kartę zgłoszenia Uczestnika wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pomocą poczty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b    34-200 Sucha Beskidzka. 

Karta zgłoszenia uczestnika do pobrania


opublikowano: 2023-08-28


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01