Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPowiat suski realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Samodzielność - Aktywność - Mobilność! Dostępne mieszkanie

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 137 923,80 zł.

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia;

oraz gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ale Wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego:, Beneficjent do Wniosku musi przedłożyć również:

zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Beneficjent, który otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 180 dni od dnia otrzymania tej informacji przedstawia Realizatorowi umowę sprzedaży mieszkania niedostępnego    oraz umowę zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowę zamiany tych mieszkań, z których wynika różnica wartości obu mieszkań.

Środki udzielonego dofinansowania przekazywane są Beneficjentowi na podstawie zawartej umowy, na konto bankowe Beneficjenta.

Środki finansowe stanowiące rzeczywisty udział własny Beneficjenta mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON. 

Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków PFRON jest umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a Powiatem. Umowę zawiera się na czas określony – pięć lat licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania, z koniecznością rozliczenia udzielonego dofinansowania w terminie wskazanym w umowie (ramowy wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

 1. udokumentowanie różnicy, o której mowa powyżej, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 2. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Realizator Programu ma prawo dokonać kontroli zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym w oświadczeniach oraz kontroli wykorzystania środków PFRON lub przedmiotu dofinansowania, w tym kontroli, oględzin mieszkania użytkowanego na dzień złożenia wniosku lub mieszkania bez barier dla Beneficjentów.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z Beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i będzie dokonywany w Systemie SOW (złożenie, rozpatrywanie, korespondencja, rozliczenie itp.)

Realizatorem Programu jest Powiat, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.

Wnioski osób obecnie zamieszkujących na terenie Powiatu Suskiego należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej przez System SOW osobiście lub przy wsparciu Realizatora.

„Lista załączników do formularza wniosku” – Dostępne mieszkanie:

Wymagane:

 1. skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
 2. dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero

Opcjonalnie:

 1. skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej (małoletniej – od 16 -18 roku życia) lub ubezwłasnowolnionej) reprezentowanej przez opiekuna prawnego
 2. skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW1 - w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu (nie zawiera symbolu 05-R lub nie wskazuje dysfunkcji narządu ruchu stanowiącej przyczynę jego wydania)
 3. skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe) – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy

Uwaga, wymagalne do wniosku oświadczenia (są ujęte w formularzu wniosku):

 1. o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 2. o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 3. w przypadku wniosku dot. podopiecznego - o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego.

Umowy sprzedaży i zakupu mieszkania nie są wymagana na etapie składania wniosku. Należy je załączyć niezwłocznie po ich zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Załączenie umów jest warunkiem otrzymania wsparcia.

Link do strony PFRON, gdzie znajdują się dokumenty programowe : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

 

  opublikowano: 2022-11-07


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01