Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOrzekanie o niepełnosprawności

Ważność orzeczeń w czasie epidemii

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tzn. upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tzn. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  WYDŁUŻENIE NASTĘPUJE Z MOCY  PRAWA, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW WSKAZANEJ POWYŻEJ USTAWY I NIE WYMAGA POTWIERDZENIA TEGO FAKTU JAKIMIKOLWIEK, WYDAWANYMI ODRĘBNIE ZAŚWIADCZENIAMI!
 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 534) zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności po uznaniu przez przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą, mogą być wydane bez bezpośredniego badania osoby.


WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KOGO DOTYCZY:
O wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź niepełnosprawności może starać się każdy po uprzednim złożeniu wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania specjalistyczne, dokumentacja z poradni specjalistycznych, inne ważne dla sprawy dokumenty – w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • klauzula informacyjna.

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o niepełnosprawności:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • informacja o uczniu dla potrzeb Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dot. dzieci realizujących obowiązek szkolny);
 • dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania specjalistyczne, dokumentacja z poradni specjalistycznych, inne ważne dla sprawy dokumenty – w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • klauzula informacyjna.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Terminy załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17 poz. 162, ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy reguluje § 16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857). Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu za pośrednictwem powiatowego zespołu.

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01