Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

EDYCJA 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 powiat suski otrzymał:
wartość dofinansowania: 1.349.780,68zł całkowita wartość: 1.349.780,68zł
DATA PODPISANIA UMOWY 
26.02.2024r.
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Usługi asystencji osobistej w ramach Programu skierowane są do mieszkańców powiatu suskiego tj. do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub   długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej, albo ubezwłasnowolnionej całkowicie), w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024
 4. w przypadku gdy usługa asystencji osobistej będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością, w różnych sferach życia, w tym:

 • Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • Wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • Wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

W roku 2024 usługą asystencji osobistej planuje się objąć 138 osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Link do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

 

EDYCJA 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flagi

Na realizację Programu w roku 2023 powiat suski otrzymał: wartość dofinansowania: 2.185.288,56 zł całkowita wartość: 2.185.288,56 zł
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców powiatu tj. do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub   długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (maksymalnie 360 godzin rocznie usług asystenta);
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, 

Usługi asystenckie mogą świadczyć: 

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu) pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. a i b;

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

W roku 2023 usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 116 osób niepełnosprawnych.

Link do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

EDYCJA 2022

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 • a) o stopniu znacznym lub
 • b) o stopniu umiarkowanym lub
 • c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • osoby będące członkami rodziny
 • opiekunowie prawni

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. 

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie
 • ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta;
 • zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
 • zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp.;
 • zakup środków ochrony osobistej.

WAŻNE

 • w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Karty zgłoszenia do Programu 
 • klauzula informacyjna,
 • w przypadku wskazania własnego asystenta: oświadczenie ze wskazaniem asystenta.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 
CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od dnia 14 marca do dnia 31 grudnia 2022 r.


FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 - pobierz program
 • karta zgłoszenia do programu - pobierz
 • oświadczenie ze wskazaniem asystenta - pobierz
 • klauzula informacyjna w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 - pobierz

plakat pcpr

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01