Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychKandydaci na rodzinę zastępczą

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 • Rola rodzica zastępczego wymaga zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka.
 • Zadaniem rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej) i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji poprzez stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego  - zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku oraz wzmocnienie i dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej, prowadzących Rodzinny Dom Dziecka) może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

a) rodzina zastępcza spokrewniona:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • posiadają stabilną sytuację zawodowa, bytową i materialną, co jest potwierdzone pozytywną opinią Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

b) rodzina zastępcza niezawodowa:

 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

c) rodzina zastępcza zawodowa, prowadzący Rodzinny Dom Dziecka:

 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • wszystkie przesłanki wskazane w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie, jako rodzina zastępcza
 • pozytywna opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Ośrodki Adopcyjne na terenie województwa małopolskiego:

 • Ośrodek Adopcyjny ”Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” w Krakowie
 • Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie
 • Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu
 • Ośrodek Adopcyjny „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”’ w Tarnowie
 • Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Krakowie 

Wszystkich chętnych do utworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi, swoich domów dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, w dniach poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 33 874 40 31.

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze. 

Procedura wstępnej kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą - zobacz
Wniosek - formularz zgłoszeniowy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - pobierz

  opublikowano: 2023-09-18


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01