Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym

wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

zobacz plik PDF wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

Wniosek o dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego-przejdź do treści.

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji

 Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, który ma na celu ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może się ubiegać osoba niepełnosprawna jeżeli:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała dofinansowanie na ten cel ze środków PFRON
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków 
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu; 
 • przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty: 
  - 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
  - 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje;

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. Dofinansowanie może być przyznane jeżeli:

 • wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie o konieczności uczestnictwa opiekuna
 • opiekun: nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki drugiej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej 

 

Do wypełnionego wniosku wraz ze skierowaniem lekarskim na turnus dołącza się:

 1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 2. Dokumenty potwierdzające aktualnie osiągane dochody w gospodarstwie domowym (np. odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy)

Osoba niepełnosprawna sama wybiera sobie ośrodek do którego chce pojechać oraz dogodny dla niej termin turnusu. 

PCPR przekazuje przyznane dofinansowanie bezpośrednio organizatorowi turnusu, nie zaś osobie niepełnosprawnej.

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01