Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli:

a) przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • ofertę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub fakturę proforma sporządzoną przez sprzedawcę,
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego, o którego dofinansowanie wnioskodawca się ubiega (wydane przez lekarza specjalistę).

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie zostaje przekazane na podstawie umowy zawartej ze Starostą po dostarczeniu oryginałów faktur potwierdzających zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01