Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej:
 

www.pcpr.suchabeskidzka.pl


Data publikacji strony internetowej: rok 2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego (alt),
 • Niektóre elementy formularzy nie posiadają etykiet,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, w takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Niektóre umieszczone pliki PDF są skanami, nie zawierają tekstu,
 • Brak wpisów title w niektórych linkach,
 • Brak informacji przy niektórych załącznikach (opis, format, wielkość),
 • Występują informacje tekstowe udostępniane za pomocą grafiki.

Strona internetowa oraz materiały na niej zawarte (zdjęcia, pliki, załączniki, skany, filmy) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W 2014 roku strona internetowa przeszła pomyślnie audyt weryfikujący jej dostępność. Audyt został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Cieżak, info@pcpr.suchabeskidzka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 874 40 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej znajduje się w dwóch budynkach: przy ul. Kościelnej 5 b oraz przy ul. Mickiewicza 31. Oba budynki częściowo spełniają wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kościelnej 5b:

 • główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku od strony południowej wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz automatycznie otwierane drzwi,
 • budynek wyposażony jest w platformę dźwigową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością, która umożliwia komunikację pionową (platforma dostępna jest przy wejściu od strony południowej),
 • przed wejściem od strony południowej znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowane pionowo i poziomo),
 • osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają zapewniony wstęp do budynku,
 • w budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej,
 • nie zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mickiewicza 31:

 • główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w platformę dźwigową ale siedziba PCPR usytuowana jest na parterze budynku, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mają do niej swobodny dostęp,
 • przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowane pionowo i poziomo),
 • osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają zapewniony wstęp do budynku,
 • w budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej,
 • nie zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

  opublikowano: 2022-11-22


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

  tel : (33) 874 40 31
  fax: (33) 874 40 31
  tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
  e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
  www.pcpr.suchabeskidzka.pl

  Adres EPUAP:
  /pcprsucha/skrytka
  /pcprsucha/SkrytkaESP


  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 873 20 63
  fax: (33) 873 20 63
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


  Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel : (33) 874 21 01
  fax: (33) 874 21 01